Majoitus- ja varausehdot

Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen varaus- ja peruutusehdot (Matkailu ja Ravintolapalvelut 1.3.2011)

Yleistä

Huone- ja tilavarauksen voi tehdä vain yli 18- vuotias henkilö. Alaikäiselle varaava henkilö on vastuussa alaikäisestä, olipa hänen seurassaan tai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama lupa, jossa tulee ilmi alaikäisen henkilön nimi, syntymäaika ja, majoittumisajankohta, huoltajan nimi ja puhelinnumero.


1. Yksittäiset huonevaraukset

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut noudattaa yksittäisten huonevarausten osalta majoitusliikkeiden yleisiä varaus- ja
peruutusehtoja (MaRa 1.3.2011)

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten ihmisten tekemiin majoitusvarauksiin. Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske yksittäisten ihmisten tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 9 henkilöä eikä loma-asuntojen vuokrausta eikä välitystä. Näitä ehtoja sovelletaan myös sellaisiin internetin kautta tehtyihin majoitusvarauksiin, jotka tehdään majoitusliikkeen omien internetsivujen kautta.

2. Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, puhelinnumeronsa, asuinosoitteensa, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa.

Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse.

3. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.

Jos asiakas on saapunut majoitusliikkeeseen sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hänelle on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone.
Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle tästä aiheutuneista välittömistä vahingoista kuten tarpeellisista asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista.

4. Varaustakuu

Kylpylähotelli Kiannon Kuohut ei käytä varaustakuuta.

5. Peruutus ja saapumatta jääminen

Peruutukset emaililla (hotelli@kiannonkuohut.fi) tai puhelimella (08 710 770) veloituksetta samana päivänä klo 18.00
mennessä.

Jos asiakas jää saapumatta, eikä ilmoitustaole tehty, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä yhden vuorokauden

hinta, ellei huonetta saada myytyä edelleen.


6. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava lähdöstään majoitusliikkeelle lähtöpäivänsä
aamuna ennen klo 11.00. Muutoin majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta.

7. Maksut

Asiakas maksaa huoneen majoitusliikkeeseen saapumisen tai lähdön yhteydessä.

Jos majoitusliikkeelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä,
kuten esimerkiksi juhlakoristelut, muiden tilauksen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle.


Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai
saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava
saapumatta jäämisen syy viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon.


Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö majoitusliikkeestä tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan

asiakkaan maksettavaksi edellä kohdan 6 perusteella muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa käyttämättä jääneeltä ajalta.


Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Majoitusliike ei saa kuitenkaan korottaa sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 20 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuttamisesta majoitusliikkeelle viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnan korotuksesta.


8. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä
Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen

järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi
vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.


9. Vastuu asiakkaan omaisuudesta
Majoitusliike voi ottaa asiakkaan pyynnöstä säilytettäväksi tämän arvotavaroita. Jos asiakkaan säilytettäväksi jätettävä

omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on hänen ilmoitettava majoitusliikkeelle ennen sen säilöön jättämistä. Majoitusliike voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.

Majoitusliike ei vastaa säilytettäväksi jätetystä omaisuudesta. Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan.

Majoitusliike ei vastaa majoitusliikkeen pysäköintialueella olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan

omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta.


10. Asiakkaan vastuu vahingosta
Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta

huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän
omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

11. Virhe ja virheilmoitus

Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä

on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.


Jos huone ei ole asiakkaan käytössä luvattuna aikana, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.
Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.


12. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus
Majoitusliikkeen on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.

Majoitusliike saa kuitenkin kieltäyty virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai

kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.


Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä majoitusliikkeen kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, asiakkaalla

on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

13. Majoitusliikkeen ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Majoitusliike ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä erimielisyyksistä.


Erimielisyystilanteissa asiakas voi saadaapua kuluttajaoikeusneuvonnalta.

Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.